วิถีชีวิตของชาวบาหลี

บาหลี เป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอินโดนีเซียวัฒนธรรมของชาวบาหลีนั้นมีความงดงามและมีความหลายหลายของชาวบาหลีที่ดำเนินชีวิตสืบทอดกันมาช้านานเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สะกดสายตานักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบาหลี

ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนแต่วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชาวบาหลีก็ยังมั่งคงไม่เสื่อมคลายด้วยเอกลักษณ์นี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาชมวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ของชาวบาหลีนี้นับไม่ถ้วน บาหลีเป็นชุมชนของวัฒนธรรมฮินดูที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งชาวบาหลีมีวัฒนธรรมมีรากฐานของตัวเอง มีความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมเป็นของตนเองอย่างชัดเจนและยาวนานเป็นวัฒนธรรมที่โด่งดังไปทั่วโลก นอกจากวัฒนธรรมของชาวบาหลีแล้ว สิ่งของสิ่งปลูกสร้างก็มีเอกลักษณ์ความเป็นบาหลีได้อย่างชัดเจนด้วย

ชาวบาหลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งศาสนาฮินดูในบาหลีมีชื่อเรียกว่า อากามา ฮินดู ธรรมะ แปลว่า ศาสนาแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพราะชาวบาหลีเชื่อว่าน้ำมนต์คือน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมสำคัญต่างๆทางศาสนา ซึ่งศาสนาฮินดูของบาหลีจะแตกต่างจากอินเดีย ซึ่งในบาหลีส่วนใหญ่เป็นการผสมผสานระหว่างการนับถือพระศิวะและศาสนาพุทธที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ เป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อท้องถิ่นและวัฒนธรรมของอินเดียได้อย่างลงตัว ความเชื่อและประเพณีดังกล่าวนั้นเป็นการก่อกำเนิดความเชื่อวิถีชีวิตในรูปแบบฮินดูสไตล์บาหลีซึ่งมีความแตกต่างศาสนาฮินดูของอินเดียอย่างสิ้นเชิง พิธีกรรมต่างๆของชาวบาหลีนั้นส่วนใหญ่เป็นการทำบุญไหว้พระเป็นประจำ ซึ่งบ่งบอกถึงความแน่วแน่ของชาวบาหลีที่มีต่อเทพเจ้าของพวกเขา ชาวบาหลีมีความเชื่อเรื่องของจิตวิญญาณที่บ่งบอกถึงสิ่งรอบกายทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วมีวิญญาณสิงสถิตย์อยู่